23. 10. 2019  23:26 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Štruktúra, vlastnosti a procesy na povrchoch a rozhraniach materiálov z prvých princípov.

Garant: RNDr. Andrej Antušek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na DFT výpočty štruktúry povrchov a rozhraní relevantných pre materiálové vedy a chémiu. Metódami teoretickej a počítačovej chémie popíšeme termodynamické vlastnosti a rast tenkých vrstiev s aplikáciou pre pokročilé technológie spájok. Predchádzajúce skúsenosti s medzimolekulovými interakciami využijeme na modelovanie interakcií. Pre menšie modelové systémy použijeme presné relativistické CCSD(T) metódy ako bechmarky na overenie DFT výsledkov. Tieto výpočty založené na vlnovej funkcii budú použité pre výber vhodných DFT funkcionálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:1/0868/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
RNDr. Andrej Antušek, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Filip Holka, PhD.spoluriešiteľ
prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.spoluriešiteľ