May 27, 2019   5:04 a.m. Iveta
Academic information system

Projects


Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory

Supervisor: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Jedným z náročných kritérií ktoré musia spĺňať materiály pre konštrukciu termonukleárnych fúznych reaktorov je odolnosť voči pôsobeniu radiácie. Kolízie vysokoenergetických častíc s obalom reaktora vedú ku vzniku defektov v mikroštruktúre konštrukčných materiálov. Porovnanie mikroštruktúry steny reaktora pred a po simulovanom radiačnom poškodení je nevyhnutné pre posúdenie použiteľnosti daných konštrukčných materiálov.Komplexná analýzy defektov bude uskutočňovaná kombináciou makroskopických, mikroskopických a spektroskopických techník,ktoré odhalia zmeny mikroštruktúry a chemického zloženia materiálov na povrchu ako aj vo vnútri vzoriek. Na analýzu štruktúry bude použitá najmä vysokorozlišovacia transmisná elektrónová mikroskopi, vysokorozlišovacia riadkovacia elektrónová mikroskopia a laserový konfikálny mikroskop. Údaje o štruktúre budú doplnené mechanickými skúškami a skúmaním koróznych vlastností.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Materials Science (UMAT MTF)
Project identification:1/0608/12
Project status:Not approved
Project start date :01. 01. 2012
Project close date:31. 12. 2015
Number of workers in the project:8
Number of official workers in the project:8

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Ivana Eliášováspoluriešiteľ
Dr. TianYing Liu, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Michal Skarba, PhD.spoluriešiteľ