19. 10. 2019  6:24 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory

Garant: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Jedným z náročných kritérií ktoré musia spĺňať materiály pre konštrukciu termonukleárnych fúznych reaktorov je odolnosť voči pôsobeniu radiácie. Kolízie vysokoenergetických častíc s obalom reaktora vedú ku vzniku defektov v mikroštruktúre konštrukčných materiálov. Porovnanie mikroštruktúry steny reaktora pred a po simulovanom radiačnom poškodení je nevyhnutné pre posúdenie použiteľnosti daných konštrukčných materiálov.Komplexná analýzy defektov bude uskutočňovaná kombináciou makroskopických, mikroskopických a spektroskopických techník,ktoré odhalia zmeny mikroštruktúry a chemického zloženia materiálov na povrchu ako aj vo vnútri vzoriek. Na analýzu štruktúry bude použitá najmä vysokorozlišovacia transmisná elektrónová mikroskopi, vysokorozlišovacia riadkovacia elektrónová mikroskopia a laserový konfikálny mikroskop. Údaje o štruktúre budú doplnené mechanickými skúškami a skúmaním koróznych vlastností.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:1/0608/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Ivana Eliášováspoluriešiteľ
Dr. TianYing Liu, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Michal Skarba, PhD.spoluriešiteľ