Oct 20, 2019   10:33 a.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Štúdium koróznej odolnosti vysokolegovaných ocelí po dlhodobej expozícií.

Supervisor: doc. Ing. Vladimír Magula, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Problematika korózneho scitlivenia austenitických koróziivzdorných ocelí v teplotnom intervale 500-800 st.Celzia je často študovaný jav. Avšak problematika nízkoteplotného scitlivenia (NTS),ktoré sa môže realizovať v austenitických koróziiodlných oceliach vplyvom dlhodobej prevádzky (desiatky rokov), nie je ešte rozpracovaná. NTS bolo pozorované v niektorých komponentoch jadrových elektrární, ktoré boli dlhodobo prevádzkované pri teplotách 280-300 st. Celzia. Cieľom projektu bude práve štúdium kinetiky precipitácie počas dlhodobej nízkoteplotnej expozície a jej vplyvu na korózu odolnosť experimentálnych ocelí.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Materials Science (UMAT MTF)
Project identification:1/0639/12
Project status:Not approved
Project start date :01. 01. 2012
Project close date:31. 12. 2014
Number of workers in the project:6
Number of official workers in the project:6

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. Ing. Vladimír Magula, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Jana Bakajová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Pinke, CSc.spoluriešiteľ