19. 10. 2019  21:24 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium koróznej odolnosti vysokolegovaných ocelí po dlhodobej expozícií.

Garant: doc. Ing. Vladimír Magula, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Problematika korózneho scitlivenia austenitických koróziivzdorných ocelí v teplotnom intervale 500-800 st.Celzia je často študovaný jav. Avšak problematika nízkoteplotného scitlivenia (NTS),ktoré sa môže realizovať v austenitických koróziiodlných oceliach vplyvom dlhodobej prevádzky (desiatky rokov), nie je ešte rozpracovaná. NTS bolo pozorované v niektorých komponentoch jadrových elektrární, ktoré boli dlhodobo prevádzkované pri teplotách 280-300 st. Celzia. Cieľom projektu bude práve štúdium kinetiky precipitácie počas dlhodobej nízkoteplotnej expozície a jej vplyvu na korózu odolnosť experimentálnych ocelí.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:1/0639/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Vladimír Magula, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Jana Bakajová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Pinke, CSc.spoluriešiteľ