22. 10. 2019  11:45 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium vnútorného usporiadania materiálov na báze vulkanizátov kaučukových zmesí a kompozitov s polymérnou matricou pomocou fyzikálnych metód

Garant: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na implementáciu merania vybraných parametrov pri štúdiu kompozitov s polymérnou matricou. Pri použití matrice na báze reaktoplastu sa projekt zameriava na hodnotenie vplyvu použitých nanočastíc a uhlíkových vlákien (zastúpenie a usporiadanie jednotlivých fáz) na vybrané elektrické a dielektrické veličiny. Pri použití matrice na báze elastomérov sa sledujú rozhodujúce procesy prebiehajúce pri vzniku vulkanizátov kaučukových zmesí a pri ich teplotno-mechanickej degradácii. Popisuje korelačné vzťahy medzi zložením vulkanizačného systému a hodnotami reologických, elektrických, dielektrických parametrov pri neizometrickom ohreve a kaučukovej zmesi. Zaoberá sa tiež stanovením dôležitých aplikačných charakteristík ako odolnosť voči tepelno-mechanickému pôsobeniu a reprodukovateľnosť dosiahnutých vlastností.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:1/0525/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Antonín Náplava, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Natália Navrátilová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Psota, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Tóth, PhD.spoluriešiteľ