Jul 15, 2019   8:19 p.m. Henrich
Academic information system

Projects


Analýza kvalitatívnych parametrov obrobenej plochy pri 5-osovom ultrazvukovom obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov.

Supervisor: doc. Ing. František Pecháček, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je základným orientovaným výskumom pre obrábanie vybraných druhov ťažkoobrobiteľných materiálov frézovaním. Dôraz je kladený na sledovanie požadovaných a dosahovaných parametrov kvality obrobených plôch vybraných ťažkoobrobiteľných materiálov technológiou frézovania a frézovania s podporou ultrazvuku. Riešenie je orientované na charakteristické parametre kvality obrobených plôch: drsnosť povrchu reprezentovaná strednou aritmetickou odchýlkou Ra, výškou nerovnosti Rz, rozmerovou presnosťou obrobenej plochy, druhom a veľkosťou zvyškových napätí, veľkosťou zložiek reznej sily, technologickými parametrami technológie frézovania, druhom a tvarom nástroja atď. Pri analyzovaní dosiahnutých výsledkov obrábaním resp. frézovaním a frézovaním s podporou ultrazvukovej energie vybraných ťažkoobrobiteľných materiálov porovnať dosiahnuto hodnoty parametrov kvality, ktoré sa dosiahli za rovnakých technologických podmienok.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Technological Devices and Systems (UVSM MTF)
Project identification:1/1127/12
Project status:Not approved
Project start date :01. 01. 2012
Project close date:31. 12. 2014
Number of workers in the project:8
Number of official workers in the project:8

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Martina Kusá, PhD.spoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. František Pecháček, PhD.zodpovedný riešiteľ
RNDr. Igor Jančuška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Angela Javorová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Zvončan, PhD.spoluriešiteľ