18. 9. 2019  19:51 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza kvalitatívnych parametrov obrobenej plochy pri 5-osovom ultrazvukovom obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov.

Garant: doc. Ing. František Pecháček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je základným orientovaným výskumom pre obrábanie vybraných druhov ťažkoobrobiteľných materiálov frézovaním. Dôraz je kladený na sledovanie požadovaných a dosahovaných parametrov kvality obrobených plôch vybraných ťažkoobrobiteľných materiálov technológiou frézovania a frézovania s podporou ultrazvuku. Riešenie je orientované na charakteristické parametre kvality obrobených plôch: drsnosť povrchu reprezentovaná strednou aritmetickou odchýlkou Ra, výškou nerovnosti Rz, rozmerovou presnosťou obrobenej plochy, druhom a veľkosťou zvyškových napätí, veľkosťou zložiek reznej sily, technologickými parametrami technológie frézovania, druhom a tvarom nástroja atď. Pri analyzovaní dosiahnutých výsledkov obrábaním resp. frézovaním a frézovaním s podporou ultrazvukovej energie vybraných ťažkoobrobiteľných materiálov porovnať dosiahnuto hodnoty parametrov kvality, ktoré sa dosiahli za rovnakých technologických podmienok.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra technologických zariadení a systémov (UVSM MTF)
Identifikácia projektu:1/1127/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Martina Kusá, PhD.spoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. František Pecháček, PhD.zodpovedný riešiteľ
RNDr. Igor Jančuška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Angela Javorová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Zvončan, PhD.spoluriešiteľ