19. 8. 2019  13:52 Lýdia
Akademický informačný systém

Projekty


Determinanty nerovnosti vyplývajúce z rozličných foriem pracovných vzťahov

Garant: Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vytvorenie inovatívnej koncepcie zameranej na zmierňovanie nerovností na trhu práce. Projekt by tak mal prispieť k vytváraniu rovnakých príležitostí v oblasti zamestnanosti. Súčasťou projektu je analýza rizík vyplývajúcich z rozličných foriem pracovných vzťahov, ktorých využívanie má výrazný ekonomický aj sociálny rozmer. Súčasťou projektu je analýza existujúcich nerovností na trhu práce a preskúmanie vzťahu medzi rôznymi atribútormi pracovnej sily, pracovnými vzťahmi a pracovnými podmienkami.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra manažmentu (UPIM MTF)
Identifikácia projektu:1/0803/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Roman Bednár, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Drieniková, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Kamil Vaňaspoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ