Oct 23, 2019   4:49 a.m. Alojza
Academic information system

Projects


Determinanty nerovnosti vyplývajúce z rozličných foriem pracovných vzťahov

Supervisor: Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na vytvorenie inovatívnej koncepcie zameranej na zmierňovanie nerovností na trhu práce. Projekt by tak mal prispieť k vytváraniu rovnakých príležitostí v oblasti zamestnanosti. Súčasťou projektu je analýza rizík vyplývajúcich z rozličných foriem pracovných vzťahov, ktorých využívanie má výrazný ekonomický aj sociálny rozmer. Súčasťou projektu je analýza existujúcich nerovností na trhu práce a preskúmanie vzťahu medzi rôznymi atribútormi pracovnej sily, pracovnými vzťahmi a pracovnými podmienkami.
Kind of project:VEGA ()
Department:Katedra manažmentu (UPIM MTF)
Project identification:1/0803/12
Project status:Not approved
Project start date :01. 01. 2012
Project close date:31. 12. 2014
Number of workers in the project:13
Number of official workers in the project:13

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Roman Bednár, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Drieniková, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Kamil Vaňaspoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ