26. 6. 2019  13:48 Adriána
Akademický informačný systém

Projekty


Manažment kvality informácií v projektovom riadení v priemyslených podnikoch v SR

Garant: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt nadväzuje na výsledky projektov realizovaných na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality MTF STU v Trnave: - VEGA 1/2578/05: Analýza súčasných trendov projektového manažmentu vo svete, výskum súčasného stavu na Slovensku a návrh prehĺbenia jeho využitia v podmienkach Slovenska - ESF 11230220391: Modulárny systém dištančného vzdelávania v projektovom manažmente s podporou e-learningu a informačných technológií - VEGA 1/0491/09: Kontrola vyspelosti procesov projektového manažmentu ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti strojárskych priemyselných podnikov Parciálnym výsledkom uvedených projektov bolo identifikovanie nedostatkov v oblasti kvality informácií a informačného manažmentu
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:1/1203/12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:32
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:32

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Mária Bielik Marettová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
PhDr. Andrea Hagovskáspoluriešiteľ
Ing. Martin Hrablik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Jakábová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Miroslav Ličkospoluriešiteľ
Ing. Jana Malá, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Roman Bednár, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Mária Bednáriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Beluský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viera Bestvinová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Daňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Juraj Drahňovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Hudák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Erik Janák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marek Jemala, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ivana Novotná, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Rastislav Petráš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Erika Pokorná, PhD.spoluriešiteľ
PaedDr. Dagmar Rusková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marta Sisková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ružena Šrubařová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Yulia Šurinová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Kamil Vaňaspoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ