May 24, 2019   11:44 a.m. Ela
Academic information system

Projects


Integrovaný manažment v systéme vzťahov človek - počítač.

Supervisor: doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Napriek množstvu výskumov, metód a postupov zameraných na oblasť práce s počítačmi v praxi naďalej zisťujeme vysoký výskyt ťažkostí indikujúcich nedostatky týchto pracovísk z hľadiska ergonómie. Predpokladáme, že príčinou tohto stavu sú nedostatky týchto pracovísk z hľadiska ergonómie. Predpokladáme, že príčinou tohto stavu sú nedostatky v informovanosti používateľov počítačov o rizikových faktoroch ich práce a možnostiach individuálnej adaptácie ich pracovísk ako aj nedostatky jej zabezpečovania v praxi. Predpokladaný projekt navrhuje uskutočniť detailnú ergonomickú analýzu vo forme retrospektívnej kohortovej štúdie s následným návrhom riešení ergonomickej racionalizácie. Účinnosť prijatých riešení sa predpokladá overovať v nasledujúcich rokoch riešenia formou kohortovej štúdie a v každom roku projektu na jej základe korigovať riešenia. Výsledkom riešenia by mali byť aj pomôcky určené pre zlepšenia informovanosti používateľov o rizikových faktoroch pri práci s počítačmi a o možnostiach ich prevencie ako i možnostiach individuálnej adaptácie telesným rozmerom používateľov.
Kind of project:VEGA ()
Department:Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Project identification:1/0968/12
Project status:Not approved
Project start date :01. 01. 2012
Project close date:31. 12. 2014
Number of workers in the project:9
Number of official workers in the project:9

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.zodpovedný riešiteľ
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.spoluriešiteľ
doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Lukáš Dobrovodskýspoluriešiteľ
Ing. Lucia Horská, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Petra Marková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Kyzek, PhD.spoluriešiteľ