20. 10. 2019  23:31 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh metodiky na posúdenie vplyvu prioritných pravidiel v rozvrhovaní výroby

Garant: Ing. Miriam Iringová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Rozvrhovanie výrobných operácií je jedným z kľúčových problémov organizačnej činnosti podniku realizujúceho výrobný proces. Tvorba výrobných rozvrhov predstavuje dôležitý faktor, ktorý vplýva na efektívnosť celého výrobného procesu. Riešiť tento problém znamená nájsť najlepšie poradie úloh na zadaných výrobných zariadeniach, pričom je možné využiť rôzne metódy a techniky rozvrhovania. Navrhovaný vedecký projekt je zameraný na riešenie úloh rozvrhovania na základe využitia techniky dielenských prioritných pravidiel. Časová náročnosť a dynamické zmeny vyplývajúce z charakteru výroby či systému dodávky vstupných surovín vyžadujú využívať pri realizácii výrobného plánu softvérovú podporu. Účinným nástrojom ako navrhovať a verifikovať plánovanú zmenu v technologických postupoch s minimálnymi nákladmi je možnosť využitia počítačovej simulácie. Z daného dôvodu bude počítačová simulácia, ktorá predstavuje podporný nástroj plánovania a riadenia výroby a umožňuje predikciu procesu výroby, využitá aj v danom projekte.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0482/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Dominika Janíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Iringová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Michal Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Gabriela Križanová, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Michal Škamla, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ