24. 10. 2019  4:50 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Riadenie robota v prostredí s pohyblivými prekážkami, použitím genetických algoritmov a fuzzy riadenia

Garant: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Pre riadenie priemyselných robotov sa používajú rôzne prístupy. Predkladaný projekt sa zameriava na riadenie priemyselných robotov inteligentnými metódami riadenia, ktoré sa v súčasnosti využívajú najmä v oblasti mobilnej robotiky. Cieľom projektu je vyvinúť algoritmy riadenia pracujúce v reálnom čase, ktoré zabezpečia optimalizáciu trajektórie a pohybov efektora robota v prostredí s pohyblivými prekážkami bez kolízií, pričom bude definovaný len počiatočný a koncový bod trajektórie. Predmetný algoritmy budú zohľadňovať fyzické obmedzenia priemyselného robota, fyzické rozmery prekážok a obmedzenia pracovného priestoru. AKo optimalizačná metóda budú použité genetické algoritmy a pre generovanie riadiacich zásahov sa použije fuzzy riadenie, ktoré elimimuje potrebu matematického modelu pohonov v riadiacej slučke.Primárnym cieľom je teda nájdenie trasy netradičnými prístupmi.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0687/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Milan Kováč, PhD.spoluriešiteľ
Ing. František Miksa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Mydlo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.spoluriešiteľ