Oct 16, 2019   4:34 a.m. Vladimíra
Academic information system

Projects


Realtimový systém pre diagnostiku porúch elektro-hydraulických pohonov

Supervisor: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Komplexnosť technických procesov a zvyšovanie úrovne ich automatizácie vyvoláva potrebu budovať systémy diagnostiky schopné rýchlo a exaktne lokalizovať poruchy, alebo predikovať ich vznik. Bezpečnosť a bezporuchovosť prevádzky zabezpečuje kontrola personálom a výskyt porúch medzi kontrolami sa rieši ako nečakaná situácia. Projekt je členený nasledovne: -vypracovanie požiadaviek na RT systém diagnostiky porúch elektro-hydraulických pohonov (EHP)so zreteľom na ich funkcie, aplikáciu a dostupné tech. a prog. prostriedky. - vývoj algoritmov on-line diagnostiky identifikovaných častí systému s využitím teórie odhadu parametrov a stavu pokročilou filtráciou. - návrh a realizácia modelu EHP pre účely overenia funkčnosti navrhnutých algoritmov diagnostiky, ich verifikácie a validácie, pričom model zahrnie dynamické vlastnosti systému s cieľom overiť schopnosť RT prevádzky systému. Cieľom projektu je vyvinúť algoritmus systému diagnostiky schopný správne identifikovať a predvídať poru.....
Kind of project:VEGA ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:1/0624/12
Project status:Not approved
Project start date :01. 01. 2012
Project close date:31. 12. 2014
Number of workers in the project:8
Number of official workers in the project:8

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Augustín Gese, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Peter Mydlo, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.spoluriešiteľ