14. 10. 2019  0:17 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Realtimový systém pre diagnostiku porúch elektro-hydraulických pohonov

Garant: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Komplexnosť technických procesov a zvyšovanie úrovne ich automatizácie vyvoláva potrebu budovať systémy diagnostiky schopné rýchlo a exaktne lokalizovať poruchy, alebo predikovať ich vznik. Bezpečnosť a bezporuchovosť prevádzky zabezpečuje kontrola personálom a výskyt porúch medzi kontrolami sa rieši ako nečakaná situácia. Projekt je členený nasledovne: -vypracovanie požiadaviek na RT systém diagnostiky porúch elektro-hydraulických pohonov (EHP)so zreteľom na ich funkcie, aplikáciu a dostupné tech. a prog. prostriedky. - vývoj algoritmov on-line diagnostiky identifikovaných častí systému s využitím teórie odhadu parametrov a stavu pokročilou filtráciou. - návrh a realizácia modelu EHP pre účely overenia funkčnosti navrhnutých algoritmov diagnostiky, ich verifikácie a validácie, pričom model zahrnie dynamické vlastnosti systému s cieľom overiť schopnosť RT prevádzky systému. Cieľom projektu je vyvinúť algoritmus systému diagnostiky schopný správne identifikovať a predvídať poru.....
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0624/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Augustín Gese, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Peter Mydlo, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.spoluriešiteľ