26. 6. 2019  9:51 Adriána
Akademický informační systém

Projekty


Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v diskrétnych štruktúrach

Garant: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V projekte sa zameriame na vzťahy medzi algebraickými, kombinatorickými a topologickými štruktúrami na grafoch a inými príbuznými diskrétnymi štruktúrami. V centre nášho záujmu budú najmä prepojenia medzi farbeniami grafov, symetriami a vnoreniami grafov a nikde-nulovými tokmi na grafoch. Všetky uvedené oblasti sú neoddeliteľnou súčasťou modernej diskrétnej matematiky s hlbokým prepojením na klasické oblasti matematiky a s bezprostrednými aplikačnými výstupmi. Jedným z tradičných prístupov k riešeniu problémov farbenia grafov je využitie teórie nikde-nulových tokov. Regulárne mapy zas zaujímajú popredné miesto v štúdiu symetrií grafov a plôch. Osobitne sa zameriame na mapy s vrcholovo regulárnou podgrupou grupy automorfizmov - Cayleyho mapy. Prínos slovenskej matematickej obce, vrátane tzv. "Slovenskej školy z topologickej teórie grafov", v týchto oblastiach je už tradične medzinárodne uznávaný. Cieľom predkladaného projektuje nadviazanie na tieto úspechy - vytvorenie silného vertikálneho tímu zmiešaného zo skúsených a mladých pracovníkov ako aj doktorandov, ktorý zaručí nielen kvalitné publikovateľné výsledky, ale zabezpečí aj kontinuitu takýchto výsledkov pre budúcnosť. Významnou súčasťou projektuje aj úzke prepojenie s dlhoročným Bratislavským seminárom z teórie grafov a organizovanie medzinárodnej konferencie GEMS 2013, ktorá už tradične pokrýva oblasti navrhovaného výskumu.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikace projektu:APVV-0223-10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 05. 2011
Datum ukončení projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0