19. 1. 2020  8:03 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Projekty


Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja

Garant: prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Ekonomická prosperita každej krajiny je úzko spätá s dostatkom vody v povodiach. Takmer vo všetkých povodiach na svete je prírodný hydrologický režim tokov narušený činnosťou človeka. V predloženom projekte sa budeme venovať identifikácii zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja. V prvej etape bude cieľom projektu vyhľadávanie, zhromažďovanie a preverovanie historických záznamov o výskyte historických povodní a súch v povodí rieky Dunaj s dôrazom na územie Slovenska (historická hydrológia). Zozbierané časové rady údajov budú podrobené dôkladnej štatistickej analýze. Identifikované budú dlhodobé prirodzené cykly výskytu suchých a mokrých období. Zhodnotené budú dlhodobé trendy a zmeny sezónnosti rôznych hydrologických charakteristík na území Slovenska. V súlade s Rámcovou smernicou o vode 2000/60/ES Európskeho parlamentu a rady Európy a smernicu 2007/60/ES o hodnotení manažmentu povodňových rizík budú vytvorené hydrologické scenáre extrémnych povodní a súch s dobou opakovania 200- až 1000- rokov v SR. Vyhodnotená bude schopnosť existujúcich najvýznamnejších nádrží v SR regulovať odtok za týchto scenárových podmienok. Výsledky projektu by mali prispieť k odpovedi na otázku, či a v akej miere dochádza k zvyšovaniu extrémnosti prietokových radov v SR (väčšie povodne, dlhšie suchá).
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikace projektu:APVV-0015-10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 05. 2011
Datum ukončení projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0