18. 6. 2019  9:19 Vratislav
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium kryštálovej štruktúry a termodynamických vlastností komplexných kovových zliatin na báze hliníka respektíve zinku

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium fáz, ich rovnováh a transformácií vplyvom zmeny teploty a chemického zloženia v komplexných kovových zliatinách na báze hliníka a na báze zinku, ako aj na štúdium ich kryštálovej štruktúry. Toto štúdium sa uskutoční v experimentálnej (rtg-difrakcia, DTA, DSC, TEM, elektrónová difrakcia, SEM, EDX, WDX, či EBSD) aj teoretickej (CALPHAD, DFT a empirické potenciály) rovine. Výber zliatin bude sústredený na systémy kde jednou zo zložiek bude buď hliník alebo zinok a zvyšné zložky budú tvorené prechodnými kovmi. Projekt môže výrazne prispieť k doplneniu a spresneniu fázových diagramov v oblastiach, ktoré sú sporné a nedostatočne preštudované. Dôraz sa bude klásť na oblasti, v ktorých sa predpokladá výskyt štruktúrne komplexných a kvázikryštalických fáz. Možno očakávať aj príspevok k nájdeniu nových kvázikryštalických a štruktúrne komplexných fáz. Teoretické štúdium týchto fáz povedie k detailnejšiemu popisu ich kryštálovej štruktúry, ako aj k hlbšiemu pochopeniu vzťahov medzi ich štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:APVV-0076-11
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 07. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:10
Počet oficiálních pracovníků projektu:10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Libor Ďuriška, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Marek Adamechspoluriešiteľ
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Ing. Vladimír Kolesár, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ