19. 6. 2019  3:54 Alfréd
Akademický informační systém

Projekty


Monitoring stavu nosných konštrukcií pomocou dynamických experimentov a návrh inteligentných systémov

Garant: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá systémovou identifikáciou stavu konštrukcií prostredníctvom dynamických experimentov. Nosnou problematikou je vývoj metodiky na identifikáciu porúch v nosných konštrukciách na úrovni ich detekcie, lokalizácie prípadne kvantifikácie. Teoretické rozpracovanie metódy a jej následné programové implementovanie bude experimentálne overené na modeloch resp. reálnych konštrukciách. Dynamické experimenty budú použité aj na overenie niekoľkých vybraných typov spojov oceľových konštrukcií vystavených mimoriadnym zaťaženiam. Ich rotačná kapacita, ktorou môžu prispieť do disipácie energie konštrukcie bude numericky a experimentálne overená. Cieľom experimentu v tejto časti projektu bude overiť tuhosť a únosnosť -- mechanizmus kolapsu vybraných spojov. Ďalej budú overené aj iné možnosti aplikácie inteligentných prvkov konštrukcií -- tlmičov. Tu sa otestujú možnosti aplikácie elektroreologického (ER) tlmiča na potláčanie kmitania konštrukcií.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikace projektu:1/1119/11
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0