19. 6. 2019  9:47 Alfréd
Akademický informačný systém

Projekty


Monitoring stavu nosných konštrukcií pomocou dynamických experimentov a návrh inteligentných systémov

Garant: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá systémovou identifikáciou stavu konštrukcií prostredníctvom dynamických experimentov. Nosnou problematikou je vývoj metodiky na identifikáciu porúch v nosných konštrukciách na úrovni ich detekcie, lokalizácie prípadne kvantifikácie. Teoretické rozpracovanie metódy a jej následné programové implementovanie bude experimentálne overené na modeloch resp. reálnych konštrukciách. Dynamické experimenty budú použité aj na overenie niekoľkých vybraných typov spojov oceľových konštrukcií vystavených mimoriadnym zaťaženiam. Ich rotačná kapacita, ktorou môžu prispieť do disipácie energie konštrukcie bude numericky a experimentálne overená. Cieľom experimentu v tejto časti projektu bude overiť tuhosť a únosnosť -- mechanizmus kolapsu vybraných spojov. Ďalej budú overené aj iné možnosti aplikácie inteligentných prvkov konštrukcií -- tlmičov. Tu sa otestujú možnosti aplikácie elektroreologického (ER) tlmiča na potláčanie kmitania konštrukcií.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/1119/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0