18. 9. 2019  19:45 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Agregačné funkcie a ich aplikácie

Garant: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je venovaný zovšeobecneniu neaditívnej teórie integrálu, zavedeniu n-fuzzy množín a budovaniu teórie agregácie v tejto oblasti, prehlbovaniu teórie kopúl, najmä viacrozmerných, resp. prehlbovaniu teórie úžitkových funkcií pomocou agregačných funkcií. V aplikačnej oblasti je projekt venovaný problémom nelineárnych časových radov, spracovania obrazov, viacrozmernej štatistiky a multikriteriálneho rozhodovania.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:1/0171/12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0