18. 7. 2019  19:14 Kamila
Akademický informační systém

Projekty


Holistické navrhovanie a overovanie betónových konštrukcií

Garant: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Navrhovanie betónových konštrukcií je v súčasnosti orientované najmä na účinky priameho zaťaženia. Stále častejšie sa prejavujú následky neuváženia nepriameho, mimoriadneho a environmentálneho zaťaženia. Účinkom nepriameho zaťaženia (napr. hydratačné teplo a zmrašťovanie) vznikajú v konštrukcií pretvorenia a trhliny, ktoré ohrozujú používateľnosť a trvanlivosť betónových stavieb. Ďalším zdrojom porúch sú mimoriadne zaťaženie. Sem sa zaraďujú účinky prírodného charakteru (seizmicita, povodne), ľudskej činnosti (požiar,výbuch) a iné formy lokálneho porušenia. Dlhodobé pôsobenie environmentálneho zaťaženia (chemické,biologické a fyzikálne účinky prostredia), vyvoláva degradáciu betónu a výstuže. Pri úvahách o spoľahlivosti stavieb sa musia zohľadniť všetky druhy zaťaženia. Tento holistický prístup k navrhovaniu a overovaniu konštrukcií treba aplikovať u všetkých stavieb, najmä však tých, ktoré predstavujú zvýšené riziko z hľadiska všeobecného ohrozenia veľkej skupiny obyvateľstva.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:1/0784/12
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0