26. 6. 2019  18:17 Adriána
Akademický informační systém

Projekty


Možnosti riešenia povodňových situácií na tokoch technickými zásahmi

Garant: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Podstatou grantového projektu je snaha o vedecky podložené riešenie povodňových situácií na tokoch metódou dvoj-dimenzionálneho a troj-dimenzionálneho modelovania prúdenia vody v otvorených tokoch s návrhom technických opatrení na vylepšenie protipovodňovej ochrany územia. Všetky navrhnuté protipovodňové opatrenia (suché poldre, bezpečnostné bočné priepady a pod.) budú posúdené z hľadiska optimalizácie hladinového a prietokového režimu na riekach Slovenska. Prednostne predpokladáme hľadanie takýchto riešení na Východoslovenskej nížine, kde máme zabezpečenú úzku spoluprácu so správcami tokov - Slovenským vodohospodárskym podnikom - o.z. Košice(bývalým Povodím Bodrogu a Hornádu). Súčasťou riešenia bude aj interakcia povrchovej a podzemnej vody v blízkom okolí jednotlivých riek, ako aj vplyv povodňových prietokov na zdroje podzemných vôd (Laborec, Bodrog, atď.)
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra hydrotechniky (SvF)
Identifikace projektu:1/1011/12
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0