20. 6. 2019  13:14 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Možnosti riešenia povodňových situácií na tokoch technickými zásahmi

Garant: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podstatou grantového projektu je snaha o vedecky podložené riešenie povodňových situácií na tokoch metódou dvoj-dimenzionálneho a troj-dimenzionálneho modelovania prúdenia vody v otvorených tokoch s návrhom technických opatrení na vylepšenie protipovodňovej ochrany územia. Všetky navrhnuté protipovodňové opatrenia (suché poldre, bezpečnostné bočné priepady a pod.) budú posúdené z hľadiska optimalizácie hladinového a prietokového režimu na riekach Slovenska. Prednostne predpokladáme hľadanie takýchto riešení na Východoslovenskej nížine, kde máme zabezpečenú úzku spoluprácu so správcami tokov - Slovenským vodohospodárskym podnikom - o.z. Košice(bývalým Povodím Bodrogu a Hornádu). Súčasťou riešenia bude aj interakcia povrchovej a podzemnej vody v blízkom okolí jednotlivých riek, ako aj vplyv povodňových prietokov na zdroje podzemných vôd (Laborec, Bodrog, atď.)
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra hydrotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/1011/12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0