15. 12. 2019  10:52 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Dunajská stratégia EÚ -- zvýšenie bezpečnosti prevádzky a dopravnej kapacity veľkých plavebných komôr optimalizáciou hydraulických plniacich a prázdniacich systémov prostredníctvom modelového výskumu a heuristických optimalizačných metód.

Garant: doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Jedným z cieľov Dunajskej stratégie EÚ je presun dopravy z ciest na vodné cesty. Súčasťou tohto cieľa je optimalizovať prevádzku kľúčových objektov na vodných cestách, t.j. plavebných komôr (PLK) tak, aby mali max.dopravnú kapacitu pri zachovaní plavebnej bezpečnosti a bezpečnosti stavebných a technologických častí PLK. Skúsenosti z prevádzky, napr. na Vodnom diele Gabčíkovo, preukázali vážne prevádzkové problémy spojené s nevhodným používaním hydraulického systému a následne s nesprávnym priebehom plnenia a prázdnenia. Dôsledkom sú: a) Veľké rýchlosti prúdenia v hydraulickom systéme a hydraulické straty premenené na extrémne silové dynamické pôsobenie na konštrukcie - pôsobia deštrukčne na stavebné a technologické časti objektu (pozri prílohu) b) Obmedzenia bezpečnosti plavidiel. Cieľom projektu je formulovať metodiku optimalizácie priebehu plnenia a prázdnenia veľkých plavebných komôr prostredníctvom modelového výskumu simulačnými modelmi, heuristickými optimalizačnými metódam...
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra hydrotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/0660/12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0