19. 10. 2019  9:04 Kristián
Akademický informační systém

Projekty


Vývoj regionálneho systému klimatických a zrážkovo-odtokových modelov pre predikciu odtoku pri zmenených klimatických podmienkach horských oblastí SR

Garant: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.


Základní informace   Pracovníci   Financování      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektuje vyvinúť metódy na zahrnutie zmien vyvolaných zmenou klímy v lesných ekosystémoch a pôdach do modelovania tvorby budúceho odtoku horských oblastí Slovenska. Doterajšie odhady dopadov zmeny klímy v hydrológii boli založené na kaskáde na seba nadväzujúcich modelov. Regionalizované výstupy z globálnych cirkulačných modelov vstupovali do zrážkovo-odtokových modelov a ich výsledky slúžili pre adaptačné opatrenia. Spätné a krížové väzby vo vzťahoch medzi využívaním územia, parametrizáciou hydrologických modelov a budúcou klímou sa pritom nebrali do úvahy. V tomto projekte navrhujeme novú metodiku riešenia regionálneho odhadu impaktov. Predikcia odtoku pod zmenenými podmienkami bude síce rozložená do komponentných procesov, ale budú sa rešpektovať spätné a krížové väzby medzi úrovňami riešenia, dotknutými sektormi a priestorovými a časovými mierkami (lokálna a regionálne klíma, lesné ekosystémy a pôdy, hydrológia povodí, ročný, mesačný, denný a subdenný časový krok). Zvláštnu pozornosť budeme venovať tvorbe extrémneho odtoku. Vyvinutý modelovací aparát bude fyzikálne a korektný na každej časovej rozlišovacej úrovni a zároveň bude konzistentne hodnotiť hydrologický režim a impakty v rôznych časových a priestorových mierkach.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikace projektu:APVV-0303-11
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 07. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0