26. 10. 2020  3:49 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Hybridné metódy modelovania a hodnotenia hydrologických extrémov pre rizikovú analýzu.

Garant: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.


Základné informácie
   
      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vývoj nových metód modelovania a hodnotenia hydrologických extrémov pre manažment rizík vo vodnom hospodárstve a riadenie vodohospodárskych sústav. Pre modelovanie priebehu extrémnych fáz hydrologických procesov sa použije kombinovaný deterministickostochastický modelovací prístup (tzv. hybridné metódy). Modelovanie extrémov bude tvoriť súčasné využitie deterministických zrážkovoodtokových modelov a stochastických modelov vstupných radov do nich. Tieto budú založené na vývoji a hydrologicky správnej parametrizácii nelineárnych modelov vstupných časových radov, ktoré budú vychádzať z postupov založených na teórii škálovania a modeloch náhodných kaskád, na modeloch časových radov s premenlivými režimami a údajmi riadených modeloch. Pre hodnotenie hydrologických extrémov sa budú skúmať viacrozmerné funkcie hustoty rozdelenia ich pravdepodobnosti pomocou kopúl. Bude sa skúmať regionálny prenos odvodených metód, aby boli použiteľné v povodiach bez hydrologických pozorovaní.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikácia projektu:
1/0908/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0