24. 10. 2019  1:14 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Štruktúra, vlastnosti a procesy na povrchoch a rozhraniach materiálov: počítačové modelovanie

Garant: RNDr. Andrej Antušek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Spájkovanie (joining) patrí medzi dôležité technologické procesy. V mnohých prípadoch existuje horný limit teploty v dôsledku zamedzenia nechcených procesov akým sú napr. fázové premeny v zváraných materiáloch a rastie potreba znižovať teplotu zvárania. Jednou z možností ako dosiahnuť tento cieľ je využitie depresie bodu tavenia, t.j. zníženie bodu tavenia v nanoštruktúrovanom materiále v porovnaní s jeho kompaktnou (bulk) formou. Vrstevnaté nanofólie "brazing filler alloy/diffusion barrier layer" systému sa ukazujú ako fungujúci koncept v nízkotepelnom spájkovaní. Na modelovanie štruktúry a termodynamických vlastností uvedených štruktúr použijeme teóriu funkcionálov hustoty (DFT). Matematické fity efektívnych potenciálov budú následne použité na modelovanie veľkoškálových štruktúr rozhraní materiálov a simuláciu zníženia bodu tavenia metódami klasickej molekulovej dynamiky. Súčasťou projektu sú aj "benchmark" výpočty interakčných energií metódou spriahnutých klastrov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0770/13
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
RNDr. Andrej Antušek, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Filip Holka, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Peter Perichta, CSc.spoluriešiteľ
prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva