15. 12. 2019  17:24 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium relaxačných mechanizmov v kompozitoch so špeciálnymi plnivami na báze uhlíka

Garant: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na aplikáciu merania vybraných fyzikálnych parametrov pri štúdiu kompozitov s polymérnou matricou s dôrazom na štúdium relaxačných mechanizmov v štruktúre. Pri použití matrice na báze reaktoplastu sa projekt zameriava na hodnotenie vplyvu použitých nanočastíc a uhlíkových vlákien (zastúpenie a usporiadanie jednotlivých fáz) na mechanizmy dielektrickej odozvy. Pri použití matrice na báze elastómérov sa sledujú rozhodujúce procesy prebiehajúce pri vzniku vulkanizátov kaučukových zmesí a pri ich teplotno-mechanickej degradácii.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0356/13
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Antonín Náplava, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Karol Kvetan, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Natália Navrátilová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Emil Seliga, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Igor Jančuška, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ