17. 10. 2019  16:03 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


Vybudovanie výučbového laboratória pre rekonštrukciu požiarov v laboratórnej mierke

Garant: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zisťovanie príčin vzniku požiarov patrí medzi najzložitejšie úlohy na úseku ochrany pred požiarmi. Správne stanovená príčina vzniku požiaru môže predstavovať tenkú hranicu medzi spravodlivosťou a justičným omylom. Kľúčovým nástrojom pre stanovenie, resp. verifikáciu príčiny vzniku požiaru je jeho rekonštrukcia v laboratórnej mierke. Rekonštrukcia požiaru v laboratórnej mierke sa delí na rekonštrukciu iniciácie a rekonštrukciu priebehu (rozvoja) požiaru. Rekonštrukcia iniciácie dáva odpoveď na otázku, či konkrétny iniciačný zdroj mohol byť príčinou požiaru. Rekonštrukcia rozvoja požiaru poskytuje cenné údaje o správaní sa materiálov a výrobkov v požiarnom úseku za podmienok podobných podmienkam požiaru. Základným predpokladom použiteľnosti laboratórnych skúšok na rekonštrukciu požiarov je ich správny výber, návrh a realizácia. V súčasnosti v SR neexistuje špecializované pracovisko na rekonštrukciu požiarov v laboratórnej mierke a rovnako ani pracovisko na prípravu odborníkov pre realizáciu danej skupiny skúšok. Cieľom predloženého projektu je vybudovať špecializované laboratórium pre rekonštrukciu požiarov v laboratórnej mierke, ktoré bude slúžiť predovšetkým na prípravu odborníkov v danej oblasti z radu študentov na všetkých 3 stupňoch vysokoškolského štúdia.Okrem toho bude využívané pre odbornú prípravu zisťovateľov príčin vzniku požiarov z praxe a skúsenosti získané pri jeho vybudovaní budú uplatnené pri výstavbe akreditovaného laboratória pre rekonštrukciu požiarov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikace projektu:002STU-4/2013
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Chrebet, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ