14. 10. 2019  22:16 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraní

Garant: Ing. Zuzana Szabová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vytvorenie komplexnej príručky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri klasických, špeciálnych, modifikovaných a hybridných technológiách zvárania, spájkovania a tepelného delenia materiálov. Príručka BOZP pri zváraní bude využiteľná a dostupná na internete nielen pre študentov denného a kombinovaného štúdia v rámci e-learningu a pre odbornú verejnosť, ale môže byť taktiež významnou pomôckou a zdrojom informácií pri posudzovaní rizík pre široké spektrum subjektov využívajúcich technológiu metalurgického spájania a delenia, pričom bude zohľadnená aj jej efektívna aplikácia v súčasnej spoločenskej praxi. Príručka taktiež umožní zjednodušiť prístup k informáciám a priniesť nový pohľad na riešenie praktických problémov z oblasti BOZP pri zváraní.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:028STU-4/2013
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Zuzana Szabová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Pavol Čekan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Belčíkspoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.spoluriešiteľ