8. 12. 2019  5:51 Marína
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium lokálnych a priestorových vlastností združených hydrometeorologických extrémov v podmienkach

Garant: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.


Základní informace   Pracovníci   Financování      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Spoľahlivé odhady hydrometeorologických extrémov zohrávajú kľúčovú úlohu pri inžinierskych návrhoch snažiacich sa minimalizovať riziko poškodenia zdravia alebo majetku obyvateľstva. Projekt je zameraný na problematiku zníženia neistôt pri štatistickom modelovaní extrémov viacrozmerných dát s použitím kopúl, a to zlepšením odhadu marginálnych rozdelení opisujúcich jednotlivé premenné. Tento cieľ možno dosiahnuť priestorovým a časovým rozšírením vstupného súboru dát s použitím bayesiánskych modelovacích techník a spojením stochastických a deterministických zrážkovo-odtokových modelov. Vyvinutý modelovací prístup bude použitý aj pri skúmaní senzitivity odhadov rizika vplyvov na životné prostredie a na porovnanie tejto senzitivity s neistotou vyplývajúcou z nedostatku údajov na povodiach bez pozorovaní. Okrem existujúcich súborov údajov zo Slovenska a rôznych paneurópskych databáz sa budú analyzovať aj historické extrémy, dlhodobé zrážkové a prietokové rady a rôzne veličiny charakterizujúce jednotlivé povodia.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikace projektu:1/0776/13
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0