16. 12. 2019  2:41 Albína
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium lokálnych a priestorových vlastností združených hydrometeorologických extrémov v podmienkach

Garant: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Spoľahlivé odhady hydrometeorologických extrémov zohrávajú kľúčovú úlohu pri inžinierskych návrhoch snažiacich sa minimalizovať riziko poškodenia zdravia alebo majetku obyvateľstva. Projekt je zameraný na problematiku zníženia neistôt pri štatistickom modelovaní extrémov viacrozmerných dát s použitím kopúl, a to zlepšením odhadu marginálnych rozdelení opisujúcich jednotlivé premenné. Tento cieľ možno dosiahnuť priestorovým a časovým rozšírením vstupného súboru dát s použitím bayesiánskych modelovacích techník a spojením stochastických a deterministických zrážkovo-odtokových modelov. Vyvinutý modelovací prístup bude použitý aj pri skúmaní senzitivity odhadov rizika vplyvov na životné prostredie a na porovnanie tejto senzitivity s neistotou vyplývajúcou z nedostatku údajov na povodiach bez pozorovaní. Okrem existujúcich súborov údajov zo Slovenska a rôznych paneurópskych databáz sa budú analyzovať aj historické extrémy, dlhodobé zrážkové a prietokové rady a rôzne veličiny charakterizujúce jednotlivé povodia.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikácia projektu:1/0776/13
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0