18. 9. 2019  23:55 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza šírenia zvuku v dvojitých transparentných konštrukciach z hľadiska nepriezvučnosti. Návrh, metodika merania, vyhodnotenie a kritériá.

Garant: prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Stanovenie metodiky merania, návrhu, vyhodnotenia a kritériá pre analýzu akustických vlastností dvojitých transparentných konštrukcií. Vplyv horizontálnehoa vertikálneho šírenia zvuku (vzduchu) v medzipriestore konštrukcie a ich vplyv na nepriezvučnosť a zvukový gradient. Optimalizácia šírku vzduchovej vrstvy obvodovej konštrukcie resp. predsteny vo vzťahu k hladine vonkajšieho hluku a adekvátne k zabezpečeniu akustickej pohody v interiéri budovy. Na základe meraní in situ a pomocou vytvoreného simulačného modelu definovať vzťah medzi konštrukciou, šírkou vzduchovej vrstvy, šírením zvuku, možnosti vetrania a hlavne neprezvučnosťou dvojitej transparentnej konštrukcie. Výsledky zovšeobecniť, teoreticky a odborne doložiť pre širšiu aplikáciu v praxi.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:1/0358/13
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0