30. 5. 2020  2:18 Ferdinand
Akademický informačný systém

Projekty


Navigácia strojov vo vnútorných priestoroch

Garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Navigácia v otvorených priestranstvách je vďaka globálnym navigačným satelitným systémom (GNSS) v súčasnosti dostupná prakticky na každom mieste zemského povrchu, na moriach aj vo vzduchu. Ich funkčnosť je však obmedzená na priamu "viditeľnosť" družíc a nerušený príjem ich signálu. Použitie GNSS aparatúr je výrazne obmedzené na miestach s výškovými stavbami, zákrytmi, resp. sú nepoužiteľné vo vnútorných priestoroch. Predkladaný projekt má ambície poskytnúť riešenie bez týchto obmedzení. Výsledkom riešenia projektu bude metodika a koncepty rôznych prístupov a technologických riešení, použiteľných pre navigáciu zariadení s vyžadovanou presnosťou (rádovo niekoľko desiatok centimetrov), návrh funkčného systému umožňujúceho určenie polohy a navigáciu zariadení v uzavretých priestoroch.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:
1/0445/13
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0