20. 6. 2019  5:09 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Navigácia strojov vo vnútorných priestoroch

Garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Navigácia v otvorených priestranstvách je vďaka globálnym navigačným satelitným systémom (GNSS) v súčasnosti dostupná prakticky na každom mieste zemského povrchu, na moriach aj vo vzduchu. Ich funkčnosť je však obmedzená na priamu "viditeľnosť" družíc a nerušený príjem ich signálu. Použitie GNSS aparatúr je výrazne obmedzené na miestach s výškovými stavbami, zákrytmi, resp. sú nepoužiteľné vo vnútorných priestoroch. Predkladaný projekt má ambície poskytnúť riešenie bez týchto obmedzení. Výsledkom riešenia projektu bude metodika a koncepty rôznych prístupov a technologických riešení, použiteľných pre navigáciu zariadení s vyžadovanou presnosťou (rádovo niekoľko desiatok centimetrov), návrh funkčného systému umožňujúceho určenie polohy a navigáciu zariadení v uzavretých priestoroch.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:1/0445/13
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0