20. 7. 2019  7:54 Iľja
Akademický informační systém

Projekty


Historické skúsenosti a súčasné požiadavky na navrhovanie betónových mostov s vedomostným transferom získaných poznatkov do odbornej praxe

Garant: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výskumný projekt tvoria tri čiastkové úlohy. Prvá je venovaná in-situ a laboratórnej diagnostike fyzického a chemického stavu najstarších železobetónových a predpätých mostov na Slovensku. Jej výsledky by mali mať dopad nielen na efektívnejšiu diagnostiku starých betónových mostov, ale získané poznatky sa tiež využijú pri projektovaní nových mostov. Poučenie z pozitívnych riešení z histórie by sa tak premietlo do súčasnej projekčnej a realizačnej praxe. To by mohlo výrazne napomôcť k získaniu znalostí ktoré povedú k predĺženiu životnosti týchto novonavrhovaných inžinierskych diel. Druhá úloha z časti vychádza z niektorých faktov získaných počas riešenia prvej čiastkovej úlohy. Zaoberá sa stavom sekundárnej zložky predpätia pri dosiahnutí ohybovej odolnosti predpätých mostov a pri vzniku a rozvoji plastických kĺbov v spojitých predpätých mostov. Jej výsledky sa budú dať aplikovať nielen pri statickom posudzovaní existujúcich konštrukcií,ale aj pri návrhu nových mostov. Tretia čiastková úloha sa venuje navrhovaniu a realizácii prechodových oblastí mostov s ohľadom na nové podmienky pri ich realizácii v súčasnosti. Úloha plne vychádza z požiadaviek praxe na preskúmanie uvedenej problematiky, pričom pri jej riešení je možné opätovne vychádzať aj z prvej čiastkovej úlohy.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:APVV-0442-12
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 10. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0