22. 2. 2020  17:02 Etela
Akademický informační systém

Projekty


Priemyselný výskum silenblokov pre nadmerné zaťaženie pri extrémnych teplotách v oblasti priemyselného využitia

Garant: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu "Priemyselný výskum silenblokov pre nadmerné zaťaženie pri extrémnych teplotách v oblasti priemyselného využitia" je získanie poznatkov o vplyve vysokých a nízkych teplôt, veľkých rozsahov zmien teplôt v čase, vibrácií a zmien tlakov a špecifických chemických vplyvoch na vlastnosti silenblokov, za účelom vytvorenia technologických postupov pre prípravu silenblokov vhodných pre priemyselné použitie v podmienkach nadmernej záťaže a pri extrémnych teplotách. Silenbloky sa pri priemyselnom požití stretávajú s rôznymi vplyvmi prostredia, ktoré majú vplyv na ich funkčnosť a životnosť. Nároky odberateľov na zachovanie funkčnosti pri pôsobení vplyvov ako vysoká alebo nízka teplota, tlak, vibrácie, chemické látky (voda, brzdná kvapalina, olej) neustále stúpajú. Žiadateľ je pre zachovanie konkurencieschopnosti nútený inovovať výrobné postupy v súlade s narastajúcimi požiadavkami zákazníkov. Za týmto účelom je nevyhnutné realizovať priemyselný výskum, ktorého výsledkom bude technologický postup umožňujúci zaradiť nové výrobky do praxe. Spoločnosti MIKON, spol. s r.o. sa rozhodla spojiť znalosť priemyselnej a obchodnej praxe, s výskumnými kapacitami a technickým vybavením Slovenskej technickej univerzity a iniciovala vznik partnerstva. Zodpovednosťou partnera projektu bude realizácia simulácií a optimalizácia simulačných nástrojov, analýza získaných dát. Zodpovednosťou žiadateľa bude najmä realizácia experimentov (príprava vzoriek a ich analýza). Počíta sa aj so spoluprácou s odborníkmi z iných špecializovaných vysokoškolských pracovísk a účasťou doktorandov a študentov primárne s cieľom efektívneho skombinovania výskumného a vzdelávacieho procesu). Počas projektu budú testované fyzikálno-mechanických vlastnosti týchto komponentov. Bude analyzovaný vplyv fyzikálnych podmienok na požadovanú funkčnosť komponentov aj finalizovaného výrobku. Podmienky budú zodpovedať reálnym podmienkam zamýšľaného použitia. Paralelne, prostredníctvom simulačných softvérových nástrojov budú prebiehať simulácie týchto javov. Výsledky simulácií a reálne zistené hodnoty budú komparované s cieľom zdokonalenia procesu simulácií.
Druh projektu:OP VaV ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:26220220137
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 11. 2011
Datum ukončení projektu:31. 10. 2015
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.garant
Ing. Peter Haladaprojektový manažér
Ing. Monika Pinkasováadministratívny pracovník
Ing. Martin Kováč, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.riešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.riešiteľ