19. 1. 2020  17:02 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Priemyselný výskum silenblokov pre nadmerné zaťaženie pri extrémnych teplotách v oblasti priemyselného využitia

Garant: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu "Priemyselný výskum silenblokov pre nadmerné zaťaženie pri extrémnych teplotách v oblasti priemyselného využitia" je získanie poznatkov o vplyve vysokých a nízkych teplôt, veľkých rozsahov zmien teplôt v čase, vibrácií a zmien tlakov a špecifických chemických vplyvoch na vlastnosti silenblokov, za účelom vytvorenia technologických postupov pre prípravu silenblokov vhodných pre priemyselné použitie v podmienkach nadmernej záťaže a pri extrémnych teplotách. Silenbloky sa pri priemyselnom požití stretávajú s rôznymi vplyvmi prostredia, ktoré majú vplyv na ich funkčnosť a životnosť. Nároky odberateľov na zachovanie funkčnosti pri pôsobení vplyvov ako vysoká alebo nízka teplota, tlak, vibrácie, chemické látky (voda, brzdná kvapalina, olej) neustále stúpajú. Žiadateľ je pre zachovanie konkurencieschopnosti nútený inovovať výrobné postupy v súlade s narastajúcimi požiadavkami zákazníkov. Za týmto účelom je nevyhnutné realizovať priemyselný výskum, ktorého výsledkom bude technologický postup umožňujúci zaradiť nové výrobky do praxe. Spoločnosti MIKON, spol. s r.o. sa rozhodla spojiť znalosť priemyselnej a obchodnej praxe, s výskumnými kapacitami a technickým vybavením Slovenskej technickej univerzity a iniciovala vznik partnerstva. Zodpovednosťou partnera projektu bude realizácia simulácií a optimalizácia simulačných nástrojov, analýza získaných dát. Zodpovednosťou žiadateľa bude najmä realizácia experimentov (príprava vzoriek a ich analýza). Počíta sa aj so spoluprácou s odborníkmi z iných špecializovaných vysokoškolských pracovísk a účasťou doktorandov a študentov primárne s cieľom efektívneho skombinovania výskumného a vzdelávacieho procesu). Počas projektu budú testované fyzikálno-mechanických vlastnosti týchto komponentov. Bude analyzovaný vplyv fyzikálnych podmienok na požadovanú funkčnosť komponentov aj finalizovaného výrobku. Podmienky budú zodpovedať reálnym podmienkam zamýšľaného použitia. Paralelne, prostredníctvom simulačných softvérových nástrojov budú prebiehať simulácie týchto javov. Výsledky simulácií a reálne zistené hodnoty budú komparované s cieľom zdokonalenia procesu simulácií.
Druh projektu:OP VaV ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:26220220137
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 11. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2015
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.garant
Ing. Peter Haladaprojektový manažér
Ing. Monika Pinkasováadministratívny pracovník
Ing. Martin Kováč, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.riešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.riešiteľ