20. 10. 2020  14:43 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum pre rozvoj kompetencií v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu

Garant: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Centrum pre rozvoja kompetencií v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu svojím zameraním podporí rozvoj ľudského potenciálu vo výskume a inovácie v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu, najmä prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy výskumných pracovníkov a odborníkov z priemyselnej praxe čím tiež prispeje k prepájaniu činností univerzít, výskumných stredísk a podnikov do sietí.
Druh projektu:
SOP Ľudské zdroje ()
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:
26110230115
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 10. 2013
Dátum ukončenia projektu:
30. 11. 2015
Počet pracovníkov projektu:37
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
37

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
garant
Iveta Zimanováadministratívny pracovník
riešiteľ
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.riešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.riešiteľ
riešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.
riešiteľ
pracovník pre VO
Ing. Peter Haladaprojektový manažér
administrátor
finančný manažér
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Juraj Drahňovský, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Martina Horváthová, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
riešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Ružena Šrubařová, PhD.
riešiteľ
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Yulia Šurinová, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ