12. 8. 2020  11:53 Darina
Akademický informačný systém

Projekty


Vedomostná fakulta pre hospodársku prax

Garant: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.


Základné informácie
   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Hlavné zameranie projektu je orientované na mechanizmy tvorby nástrojov a budovania partnerského prostredia vedomostnej fakulty pre hospodársku prax. Analýza potrieb vychádza z dlhodobého cieľa fakulty zvyšovania miery zodpovednosti za prenos poznatkov a rozvoja vedomostnej spoločnosti. Ide o integritu vzdelávania a inovácií prostredníctvom rozvoja intelektuálneho kapitálu vedomostného potenciálu fakulty. Kvalita intelektuálneho a znalostného potenciálu inštitúcie, intenzita jej rozvoja je spojená s manažmentom poznatkov. Transfer poznatkov predstavuje revíziu postavenia znalostí v hodnotovej hierarchii fakulty. Nástroje pre rozvoj inovatívnych foriem transferu výsledkov výskumu, vývoja a vzdelávania určujú pridanú hodnotu poznatkových a transformačných procesov na fakulte. Projekt mapuje východiská pre rozvoj spolupráce s hospodárskou praxou, prostredie vplyvu na túto spoluprácu a vytvára nástroje na transfer poznatkov najmä do výučby. Snahou projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu VŠ na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.
Druh projektu:
SOP Ľudské zdroje ()
Pracovisko:
Odbor poznatkového manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:
26110230113
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 10. 2013
Dátum ukončenia projektu:
30. 09. 2015
Počet pracovníkov projektu:
20
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
20

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Ing. Peter Halada
riešiteľ
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.garant
administratívny pracovník
Mgr. Jana Boškovská
riešiteľ
riešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkriešiteľ
Ing. Jaroslav Otčenášriešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Pavol Závacký, PhD.riešiteľ
riešiteľ
pracovník pre VO
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.riešiteľ
riešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.riešiteľ
riešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.
riešiteľ