29. 10. 2020  2:41 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum modifikovaných spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie kovových a keramických materiálov

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na výskum modifikovaných spájkovacích zliatin. Ide najmä o výskum spájkovacích zliatin typu Sn-Ag-Ti, Sn-Ag-Cu a Zn-Ag-Al. Experimentálne budú pripravené nové spájkovacie zliatiny legované malým množstvom aktívnych kovov (In, Ga, Y a niektorých prvkov zo skupiny lantanoidov). Spájky budú navrhnuté s cieľom použitia pri beztavivovom spájkovaní s využitím technológií lasera a výkonového ultrazvuku. Pomocou modifikovaných spájkovacích zliatin budú vykonané skúšky technologickej spájkovateľnosti keramických a kovových materiálov. Zisťovaný bude charakter štruktúry spájok a spájkovaných spojov pri rôznych podmienkach spájkovania. Študovať sa budú interakcie na rozhraní spojovaného materiálu a spájky. Zisťovať sa budú mechanické vlastnosti spájkovaných spojov.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0455/14
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Ing. Michal Prach, PhD.spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ
administrátor
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Jozef Bárta, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.
spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ