28. 1. 2020  4:58 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím HI-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú záťaž

Garant: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na skúmanie vybraných charakteristík procesu obrábania (rezné sily, obrábanie tenkostenných súčiastok, opotrebovanie a obnova rezných vlastností nástrojov, rezné médiá, a stratégie obrábania). Spomínané charakteristiky procesu obrábania ovplyvňujú kvalitu súčiastky. V projekte preto skúmame vplyv týchto charakteristík na výslednú kvalitu súčiastky. Pri jeho riešení sa využívajú Hi-technológie,ktoré sa nachádzajú v Centre excelentnosti 5-osového obrábania (vysokorýchlostné obrábacie stroje,frézovaco-ultrazvukový stroj, laserový stroj, nástrojárska brúska). Od požadovanej geometrickej a rozmerovej presnosti vyrobenej súčiastky závisia aj podmienky zmontovateľnosti a teda aj výsledok montážneho procesu. V projekte bude preto vypracovaná metóda zosúladenia technológie výroby s požiadavkami definovanými v geometrickej špecifikácii výrobkov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0477/14
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:21
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jana Moravčíková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
Ing. Michaela Kritikos, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Šimna, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Klaudia Bašovskáspoluriešiteľ
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Martin Kováč, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuruc, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Juraj Vagovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ