20. 1. 2020  15:43 Dalibor
Akademický informačný systém

Projekty


Implementácia princípov Blended Learningu do výučby programovania CNC výrobných strojov a zariadení s pokrokovou kinematickou štruktúrou

Garant: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na unifikáciu postupov výučby programovania CNC strojov a zariadení rôzneho technologického určenia, s dôrazom na stroje a zariadenia s pokrokovou kinematickou štruktúrou, využitím princípov Blended Learningu. Cieľovú skupinu predstavujú študenti všetkých stupňov univerzitného vzdelávania, postgraduálneho vzdelávania a čiastočne aj študenti stredných odborných škôl.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:032STU-/2014
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Moravčíková, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Zvončan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuruc, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michaela Kritikos, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Buranská, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Frnčík, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.spoluriešiteľ