26. 10. 2020  7:49 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Študentské on-line konferencie medzi MTF STU (Slovensko) a FEE, Univerzita v NIši (Srbsko) na účely rozvoja špecifických jazykových a iných zručností

Garant: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Angličtina sa stala jazykom medzinárodnej vedeckej komunikácie a jeho znalosť je podmienkou pre postup v ktorejkoľvek oblasti vedy a techniky. Keďže sú však príležitosti pre mladých vedcov a výskumníkov srbskej aj slovenskej akademickej obce zúčastňovať sa na prestížnych medzinárodných konferenciách dosť limitované finančnými prostriedkami, on-line konferencie ponúkajú ideálnu platformu na výmenu profesijných skúseností prostredníctvom technického anglického jazyka. Projekt preskúma podrobnosti a rozdiely v existujúcich študijných programoch oboch fakúlt, zhodnotí ich vzájomnú kompatibilitu i kompatibilitu s európskymi štandardmi. Prostredníctvom on-line konferencií zadefinuje spoločné záujmy a možné ciele skupín perspektívnych vedecko-výskumných projektov (učiteľov informatiky, mladých výskumníkov). Technické vybavenie Jednoduchá učebňa, notebook s integrovanou kamerou a mikrofónom, Skype (freeware dostupný na internete), Výhody - poskytnutie študentom, učiteľom AJ a širokej verejnosti manuály pre on-line spoluprácu, - veľmi nízke finančné náklady, keďže mnohé pracoviská majú už požadované technické vybavenie, - výstupy projektu budú aplikovateľné v anglickom aj národnom jazyku, - predpoklad študentskej mobility, - možnosť on-line spolupráce, - rozvoj prirodzenej tolerancie, úcty k inýmn národom, - hľadanie spoločných riešení na rôzne vedecké, akademické a spoločenské témy aktuálne v európskom priestore, - rozvoj jazykových a konferenčných zručností Nevýhody - jediná nevýhoda samotného projektu môže byť v nekompatibilite technického vybavenia, ktoré sa však dá pomerne rýchlo napraviť.
Druh projektu:
APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Identifikácia projektu:
SK-SRB-2013-0034
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
spoluriešiteľ
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Alena Eliášováspoluriešiteľ
Ing. Matúš Péči, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Michal Sroka, PhD.spoluriešiteľ
administratíva
spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.spoluriešiteľ