5. 8. 2020  13:03 Hortenzia
Akademický informační systém

Projekty


Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií.

Garant: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.


Základní informace
   
Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt bude zameraný na zovšeobecnenie biotických charakteristík horských a podhorských povodí na základe bioindikačných vlastností ichtyofauny a flóry. Súčasťou projektu bude prognóza vplyvu dôležitých charakteristík na ekosystém tokov. Konkrétne vplyv brehovej vegetácie, mokraďových systémov a zmeny klímy. Zovšeobecnenie a regionalizácia bude vyplývať zo súboru meraní vo vybraných oblastiach Slovenska a Rakúska. Pre analýzu údajov a prognózu vývoja ekosystému z pohľadu antropogénnej činnosti a očakávaných klimatických zmien budú využité soft computingové technológie, ktoré sú označované ako dátami riadené (data-driven) modely. Výsledkom projektu budú zovšeobecnené biotické charakteristiky, ktoré umožnia modelovať kvalitu akvatického habitatu navrhnutej úpravy toku, revitalizačných opatrení, ale aj z pohľadu vplyvu klimatických zmien na ekosystém akvatickej a terestrickej oblasti povodia.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikace projektu:
1/0625/15
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0