5. 7. 2020  5:30 Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov
Akademický informačný systém

Projekty


Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií

Garant: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.


Základné informácie
   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt bude zameraný na zovšeobecnenie biotických charakteristík horských a podhorských povodí na základe bioindikačných vlastností ichtyofauny a flóry. Súčasťou projektu bude prognóza vplyvu dôležitých charakteristík na ekosystém tokov. Konkrétne vplyv brehovej vegetácie, mokraďových systémov a zmeny klímy. Zovšeobecnenie a regionalizácia bude vyplývať zo súboru meraní vo vybraných oblastiach Slovenska a Rakúska. Pre analýzu údajov a prognózu vývoja ekosystému z pohľadu antropogénnej činnosti a očakávaných klimatických zmien budú využité soft computingové technológie, ktoré sú označované ako dátami riadené (data-driven) modely. Výsledkom projektu budú zovšeobecnené biotické charakteristiky, ktoré umožnia modelovať kvalitu akvatického habitatu navrhnutej úpravy toku, revitalizačných opatrení, ale aj z pohľadu vplyvu klimatických zmien na ekosystém akvatickej a terestrickej oblasti povodia.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikácia projektu:
1/0625/15
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0