11. 12. 2019  11:36 Hilda
Akademický informačný systém

Projekty


Získavanie znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesov

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na oblasť získavania znalostí z databáz výrobných podnikov a ich aplikáciu pre potreby hierarchického riadenia procesov. Výsledkom projektu bude návrh procesu získavania znalostí v hierarchických riadiacich systémoch uplatniteľných v priemyselných podnikoch. Formulácia návrhu bude predstavovať ucelený prístup k riešeniu problémov, ktoré súvisia so zberom a spracovaním extrémneho objemu údajov pre účely riadenia zložitých systémov. Vybrané metódy dolovania dát, založené napr. na technikách z oblasti štatistiky alebo induktívneho učenia a zároveň zvolené na základe definovaných kritérií, budú porovnané z hľadiska viacerých metrík.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0673/15
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:20
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Lukáš Hrčka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dominika Janíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Gabriela Križanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. František Miksa, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ondrej Tadanaispoluriešiteľ
doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Barbora Zahradníková, PhD.spoluriešiteľ