14. 10. 2019  0:50 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem pre systémy manažérstva kvality ISO 9001:2015 a systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001:2014

Garant: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na skúmanie a analýzu súčasných prístupov k systému manažérstva kvality a environmentu vzhľadom k pripravenosti na implementáciu zmien vyvolaných vznikom Prílohy SL k Nariadeniu ISO/EIC "Konsolidovaný dodatok -- Špecifické postupy ISO" a najmä požiadavky na jednotnú štruktúru noriem pre systémy manažérstva. Na základe analýzy bude vypracovaná metodika pre úspešnú transformáciu nových prístupov k manažérstvu kvality a environmentu definovaných v pripravovaných revíziách noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2014. Súčasťou bude i návrh metodiky pre efektívnu implementáciu definovaných požiadaviek noriem.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:1/0990/15
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Petra Nemcováspoluriešiteľ
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Yulia Šurinová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.zodpovedný riešiteľ