26. 10. 2020  12:16 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum procesov deformácie využitím priestrovej rekonštrukcie mikroštruktúry a tvaru výtvarku

Garant: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výsledné vlastnosti výtvarkov z kovov sú významne ovplyvnené technologickými procesmi prebiehajúcimi pri výrobe. V dôsledku plastickej deformácie dochádza nie iba k zmene tvaru telesa, ale i k zvýšeniu stupňa anizotropie štruktúry- orientácie hraníc zrna v rôznej časti súčiastky. Výskum, vývoj a aplikácia stereologických metód štatistickej rekonštrukcie priestorovej stavby mikroštruktúry kovových materiálov po plastickej deformácii v súvislosti s analýzou zmeny rozmerov výtvarku stanovených použitím priemyselnej počítačovej tomografie a súradnicového meracieho stroja.Využitie týchto výsledkov na podrobnú analýzu štruktúrnych zmien materiálu, z toho vyplývajúcich vlastností a následnú analýzu a optimalizáciu technologického procesu a k poznaniu súvislostí,"technologické parametre - mikroštruktúra- vlastnosti"
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0122/16
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:
15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
14

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Ing. Lukáš Satin, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Košík, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Likavčan, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Görögová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Marcela Bučányová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Monika Vyskočová
spoluriešiteľ